Health Lesson Event Poster – Haitian-Creole

PDF Preview

Èske W Te Konnen Plis Pase 37 Milyon Ameriken Ap Viv ak Dyabèt? Tanpri rejwenn nou pou opòtinite edikatif sa a pou aprann plis sou lyen ant dyabèt tip 2, maladi kè, maladi ren ak estwòk, ak fason pou bese risk ou an.

Available in Other Languages: English / Spanish / Arabic / Vietnamese

Health Lesson Event Postcard – Haitian-Creole

PDF Preview

Èske W Te Konnen Plis Pase 37 Milyon Ameriken Ap Viv ak Dyabèt? Tanpri rejwenn nou pou opòtinite edikatif sa a pou aprann plis sou lyen ant dyabèt tip 2, maladi kè, maladi ren ak estwòk, ak fason pou bese risk ou an.

View the Postcard

Available in Other Languages: English / Spanish / Arabic / Vietnamese

Health Lesson Plan Presenter Notes-Haitian-Creole

PDF Preview

Demare pwogram ou a ak yon bèl akèyi epi ak remak pou louvri seyans la. Sa ka enkli yon sitasyon oswa yon lekti ki enspire w. Ou kapab tou, eksplike gwoup la poukisa sijè sa enpòtan pou w epi poukisa w ap ofri leson sa a.

View the Presenter Notes

Health Lesson Presentation – Haitian-Creole

PDF Preview

Know Diabetes by Heart™, inisyativ tèt ansanm Asosyasyon Kè Ameriken (American Heart Association, AHA) ak Asosyasyon Dyabèt Ameriken (American Diabetes Association,® ADA), vle ede moun k ap viv ak dyabèt tip 2 pou yo bese nivo risk maladi kadyovaskilè.

View the Presentation

Available in Other Languages: English / Spanish / Arabic / Vietnamese / Chinese

KDBH Health Lesson Plan – Haitian-Creole

PDF Preview

Apèl pou Ali

Konprann sa ki dyabèt epi relasyon li ak maladi kè epi konjesyon serebral. Ede moun k ap viv ak dyabèt tip 2 pran sante yo an chaj pou redwi nivo risk yo. Vizite KnowDiabetesbyHeart.org pou konn plis epi pou patisipe nan inisyativ la.

View the Lesson Plan