KDBH Health Lesson Plan – Vietnamese

PDF Preview

Kêu gọi hành động

Hiểu bệnh tiểu đường là gì và mối liên hệ với bệnh tim và đột quỵ. Giúp người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 chủ động chăm sóc sức khỏe để giảm thiểu nguy cơ. Truy cập KnowDiabetesbyHeart.org để tìm hiểu thêm và tham gia sáng kiến.

Available in Other Languages: English / Spanish / Arabic / Haitian-Creole / Chinese