Health Lesson Plan Presenter Notes-Haitian-Creole

PDF Preview

Demare pwogram ou a ak yon bèl akèyi epi ak remak pou louvri seyans la. Sa ka enkli yon sitasyon oswa yon lekti ki enspire w. Ou kapab tou, eksplike gwoup la poukisa sijè sa enpòtan pou w epi poukisa w ap ofri leson sa a.