Resource Center

Explore the newest resources curated to support a heart-healthy lifestyle tailored for your patients living with Type 2 Diabetes.

Clear All Filters
Health Lesson
Health Lesson Event Poster – Haitian-Creole
Èske W Te Konnen Plis Pase 37 Milyon Ameriken Ap Viv ak Dyabèt? Tanpri rejwenn nou pou opòtinite edikatif sa a pou aprann plis sou lyen ant dyabèt tip 2, maladi kè, maladi ren ak estwòk, ak fason pou bese risk ou an.
Health Lesson
Health Lesson Event Postcard – Haitian-Creole
Èske W Te Konnen Plis Pase 37 Milyon Ameriken Ap Viv ak Dyabèt? Tanpri rejwenn nou pou opòtinite edikatif sa a pou aprann plis sou lyen ant dyabèt tip 2, maladi kè, maladi ren ak estwòk, ak fason pou bese risk ou an.
Health Lesson
Health Lesson Plan Presenter Notes-Haitian-Creole
Demare pwogram ou a ak yon bèl akèyi epi ak remak pou louvri seyans la. Sa ka enkli yon sitasyon oswa yon lekti ki enspire w. Ou kapab tou, eksplike gwoup la poukisa sijè sa enpòtan pou w epi poukisa w ap ofri leson sa a.
Health Lesson
Health Lesson Presentation – Haitian-Creole
Know Diabetes by Heart™, inisyativ tèt ansanm Asosyasyon Kè Ameriken (American Heart Association, AHA) ak Asosyasyon Dyabèt Ameriken (American Diabetes Association,® ADA), vle ede moun k ap viv ak dyabèt tip 2 pou yo bese nivo risk maladi kadyovaskilè.
Health Lesson
KDBH Health Lesson Plan – Haitian-Creole
Konprann sa ki dyabèt epi relasyon li ak maladi kè epi konjesyon serebral. Ede moun k ap viv ak dyabèt tip 2 pran sante yo an chaj pou redwi nivo risk yo. Vizite KnowDiabetesbyHeart.org pou konn plis epi pou patisipe nan inisyativ la.