Health Lesson Presentation – Haitian-Creole

PDF Preview

Know Diabetes by Heart™, inisyativ tèt ansanm Asosyasyon Kè Ameriken (American Heart Association, AHA) ak Asosyasyon Dyabèt Ameriken (American Diabetes Association,® ADA), vle ede moun k ap viv ak dyabèt tip 2 pou yo bese nivo risk maladi kadyovaskilè.