KDBH Health Lesson Plan – Haitian-Creole

PDF Preview

Apèl pou Ali

Konprann sa ki dyabèt epi relasyon li ak maladi kè epi konjesyon serebral. Ede moun k ap viv ak dyabèt tip 2 pran sante yo an chaj pou redwi nivo risk yo. Vizite KnowDiabetesbyHeart.org pou konn plis epi pou patisipe nan inisyativ la.